EKSPRES IZRADA PEČATA

ŠIFRA

VRSTA USLUGE

CENA U  RSD

96

IZRADA PEČATA 4910/4911/4912

1.950,00

97

IZRADA PEČATA 4913

2.050,00

98

IZRADA PEČATA 4915

2.200,00

99

IZRADA PEČATA 4916

2.400,00

100

IZRADA PEČATA 4921

2.550,00

101

IZRADA PEČATA 4924

2.750,00

102

IZRADA PEČATA 4926

2.800,00

103

IZRADA PEČATA 4927

2.950,00

104

IZRADA PEČATA 4928

3.050,00

105

IZRADA PEČATA 4930

3.100,00

106

IZRADA PEČATA 4941

3.200,00

107

IZRADA PEČATA 44055

3.200,00

108

IZRADA PEČATA 46030

2.100,00

109

IZRADA PEČATA 46040

2.800,00

110

IZRADA PEČATA  46045

3.000,00

111

IZRADA GUMICE ZA PEČAT 1/2

1.050,00/1,600,00

265

IZRADA PECATA  4922

2.000,00

258

IZRADA PEČATA 5200

2.700,00

259

IZRADA PEČATA 5203

3.300,00

238

IZRADA PECATA 4929

3.000,00

 

 

PARKING MESTO

ISPRED RADNJE OBEZBEĐENO

 

 

 

Da bi izradili pečat za preduzeće, radnju potrebno vam je originalno rešenje od APR-a, lična karta, kopirano ovo ostaje u našoj dokumentaciji, rok izrade 0.5 do 1.0 h. Pečat podiže vlasnik ili ovlašćeno lice uz ličnu kartu.

 

ИЗРАДА ПЕЧАТА ЗА СКУПШТИНУ - САВЕТ ЗГРАДЕ

 

Оснивање скупштина/савета зграда

 

Препорука је да грађани формирају Скупштину/Савет зграде, која ће као правно лице решавати текуће проблеме. Њеним оснивањем сви проблеми би били евидентирани на једном месту, уштедело би се време суграђана и била би лакша комуникација са надлежним службама. Све информације око формирања Скупштине/Савета зграде грађани могу да добију у Бео-ком сервису лично или на телефон 0800-110-011.

1. КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ/САВЕТА ЗГРАДЕ

Скупштину зграде чине сви власници станова и других посебних делова зграде. Скупштина зграде може се образовати и за део зграде који чини грађевинску и функционалну целину (ламела, улаз и сл.). У стамбеној згради, односно делу зграде (ламела, улаз и сл.) са десет и мање власника станова или других посебних делова зграде, уместо Скупштине зграде образује се Савет зграде који чине сви власници станова или других посебних делова зграде.

Скупштина/Савет зграде може да се образује ако је присутно више од половине власника станова или других посебних делова зграде, односно њихових представника. Ако власник стана, односно другог посебног дела зграде, на две узастопне седнице за конституисање Скупштине/Савета зграде не одреди свог представника, својство члана Скупштине/Савета зграде има носилац станарског права, односно закупац стана или другог посебног дела зграде, са правом одлучивања о извођењу радова на текућем одржавању стамбене зграде, док власник не одреди представника.

Скупштина/Савет зграде доноси одлуке већином гласова свих чланова Скупштине, тако да сваком власнику стана или другог посебног дела зграде припада по један глас. Сматра се да је гласање обављено и у случају када власници станова или других посебних делова зграде дају писмену сагласност.

Председник Скупштине/Савета зграде бира се већином гласова чланова Скупштине/Савета зграде на период од четири године. За председника Скупштине /Савета зграде можеда буде биран сваки пословно способан власник стана и другог посебног дела зграде. Предлог за избор, односно разрешење председника Скупштине/Савета зграде може да поднесе сваки власник стана или другог посебног дела зграде.

Скупштина/Савет зграде може из реда својих чланова да образује стална или повремена радна тела за обављање стручно-оперативних и административно-техничких послова (одбори, комисије и сл).

Скупштина/Савет зграде може пуноважно да одлучује ако је присутно више од половине чланова. Скупштина/Савет зграде већином гласова присутних чланова доноси одлуке које се односе на текуће одржавање зграде. Скупштина/Савет зграде, сагласношћу чланова којима припада више од половине укупне површине станова и других посебних делова зграде, доноси одлуке које се односе на инвестиционо одржавање зграде.

На седници Скупштине/Савета зграде води се Записник који потписује записничар и председник Скупштине/Савета зграде.

Записник са конститутивне седнице Скупштине/Савета зграде требало би да потпише више од половине власника станова или других посебних делова зграде, односно њихових представника, уз свој ЈМБГ, како би одлука о конституисању Скупштине/Савета зграде и избору председника била и практично озваничена.

2. РЕГИСТРОВАЊЕ СКУПШТИНЕ/САВЕТА ЗГРАДЕ У ОПШТИНИ

Стамбена зграда има својство правног лица у правним пословима који се односе на одржавање и коришћење стамбене зграде. Председник Скупштине/Савета зграде заступа стамбену зграду у правним пословима са трећим лицима, пред органима управе и правосудним органима у вези са одржавањем зграде.

Зато је после конституисања Скупштине/Савета зграде и избора председника, потребно је да председник Записник са конститутивне седнице са потписима власника и њиховим ЈМБГ поднесе на оверу у Писарницу општине на чијој територији се налази стамбена зграда. Копија Записника остаје у Општини, а оверени оригинал Записника треба ископирати за даље правне послове.

3. ИЗРАДА ПЕЧАТА И УВЕРЕЊЕ ЗА ПРЕДСЕДНИКА

На основу овереног Записника са конститутивне седнице може да се изради печат Скупштине/Савета зграде кодпечаторесца.

После израде печата моше да се тражи издавање Овлашћење/Уверење за председника Скупштине/Савета зграде, које издаје организациона јединица општинске управе надлежна за стамбене послове. За издавање овог Овлашћења/Уверења у својој општини, потребно је доставити Потврду о броју станова у стамбеној згради и њиховим власницима из локалне радне јединице ЈП "Градско стамбено" (или листинг ЈКП "Инфостан технологије") и Записник са седнице Скупштине/Савета зграде када је изабран председник, са ЈМБГ и потписима власника станова.

Највећи број скупштина/савета зграда после овога не наставља даљу правну процедуру, јер би тиме ушли у правну форму малог предузећа које има бројне законске обавезе (књиговодство, завршни рачун и сл), што носи редовне месечне и годишње трошкове. Поседовање печата и Овлашћења/Уверења за председника Скупштине/Савета зграде сасвим је довољно за обављање уобичајених послова (нпр. закључивање уговора о одржавању са ЈП "Градско стамбено").

4. ПОТПУНА РЕГИСТРАЦИЈА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА

За све даље процедуре потребно је Овлашћење/Уверење за председника Скупштине/Савета зграде, печат и одговарајуће одлуке Скупштине/Савета зграде.

У Тиршовој 1, добија се Потврда о матичном броју Скупштине/Савета зграде.

Затим се, у надлежној филијали Пореске управе за територију општине на којој се налази зграда, добија ПИБ (порески идентификациони број).

За отварање текућег рачуна у пословној банци потребно је понети Одлуку Скупштине/Савета зграде да отвори текући рачун и потврде о ПИБ-у и матичном броју.

Тек тада је Скупштина/Савет зграде и формално постала правно лице и може да закључује све врсте уговора и обавља друге правне послове.